🇳🇱

Ellen is een succesvolle ondernemer die aan een opmerkelijke reis is begonnen – als transgender persoon, als zakenvrouw, maar bovenal als mens.

Uiteindelijk wordt elke persoon gevormd door de uitdagingen en ervaringen die ze gedurende het leven hebben meegemaakt. In het geval van Ellen heeft deze reis geleid tot de gelukkige en veerkrachtige vrouw die ze vandaag is.

Ellen heeft succes behaald met haar bedrijf Cheappower4U, op het gebied van energietransities in de woningsector. Als leiderschapscoach en spreker helpt ze organisaties en hun leiders bij het bereiken van gewenste transformaties. Ellen is gepassioneerd over het helpen van mensen en organisaties bij het ontwikkelen van effectief leiderschap.

Daarnaast dient Ellen als ambassadeur voor diverse sociale initiatieven. Onlangs heeft ze het boek “Eindelijk Ellen” geschreven, een autobiografie. De opbrengst van het boek zal worden gedoneerd aan de Ellen Cares for Africa Foundation, die waterboringprojecten leidt met als doel gemeenschappen toegang te bieden tot schoon water waar dit niet gegarandeerd is. Om de onderliggende motivatie achter dit liefdadigheidsinitiatief te ontdekken, moet je zeker de pagina’s van het boek induiken!

🇬🇧

Ellen is a successful entrepreneur who has embarked on a remarkable journey – as a transgender individual, as a businesswoman, but above all, as a human being.

In the end, every person is shaped by the challenges and experiences they’ve encountered throughout life. In Ellen’s case, this journey has led to the happy and resilient woman she is today.

Ellen has achieved success through her company Cheappower4U, in the field of energy transitions in the housing sector. As a leadership coach and speaker, she assists organizations and their leaders in achieving desired transformations. Ellen is passionate about helping people and organizations develop effective leadership.

Additionally, Ellen serves as an ambassador for various social initiatives. Recently, she authored the book “Finally Ellen,” an autobiography. The proceeds from the book will be donated to the Ellen Cares for Africa Foundation, which spearheads water drilling projects aimed at providing communities with access to clean water where it is not guaranteed. To discover the underlying motivation behind this charitable endeavor, be sure to delve into the pages of the book!